Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thế chấp có lãi suất điều chỉnh

Thuật ngữ thế chấp có lãi suất điều chỉnh (Adjustable-Rate Mortgage, hay ARM) đề cập đến khoản vay mua nhà với lãi suất thay đổi. 

Với ARM, lãi suất ban đầu được cố định trong một khoảng thời gian. Sau đó, lãi suất áp dụng trên số dư chưa thanh toán sẽ được đặt lại định kỳ, hàng năm hoặc thậm chí hàng tháng.

Thông thường, một ARM được thể hiện dưới dạng hai số với số đầu tiên thể hiện cho thời gian áp dụng lãi suất cố định cho khoản vay.

Chẳng hạn, một ARM 2-10 có lãi suất cố định trong 2 năm, sau đó là lãi suất thả nổi trong 10 năm còn lại.

Ngược lại, ARM 5/1 có lãi suất cố định trong 5 năm, sau đó là lãi suất điều chỉnh hàng năm, cụ thể là 1 năm trong ví dụ này.

ARM còn được gọi là thế chấp có lãi suất thay đổi hoặc thế chấp thả nổi. Lãi suất cho ARM được đặt lại dựa trên điểm chuẩn hoặc chỉ số, cộng với mức chênh lệch bổ sung được gọi là biên độ ARM.

Trong hầu hết các trường hợp, các khoản thế chấp được gắn với một trong ba chỉ số sau đây: lãi suất đáo hạn của tín phiếu Kho bạc trong một năm, chỉ số chi phí quỹ của Quận Quốc hội thứ 11 (11th District cost of funds index) hoặc lãi suất được cung cấp bởi liên ngân hàng London.