Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tờ khai thuế sửa đổi

Tờ khai thuế sửa đổi (Amended Return) là một tờ khai được đệ trình để sửa chữa cho tờ khai thuế đã nộp. Việc nộp tờ khai sửa đổi cần tuân theo quy định và hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế quốc gia hoặc địa phương.

Tờ khai thuế sửa đổi thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Có sai sót hoặc thay đổi so với tờ khai ban đầu: Nếu phát hiện ra lỗi hoặc sai sót trong tờ khai thuế đã nộp, chẳng hạn như thay đổi thu nhập, sai số tiền thuế đã trả, hoặc chỉnh sửa khoản giảm trừ theo ý kiến của kiểm toán.


- Thay đổi thông tin cá nhân: Như thay đổi tình trạng hôn nhân, số lượng người phụ thuộc, hoặc các yếu tố cá nhân khác ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế hoặc bổ sung thông tin mới hoặc cập nhật không có trong tờ khai thuế ban đầu.

- Thay đổi theo quyết định/yêu cầu của cơ quan thuế: Trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu hoặc khuyến nghị sửa đổi sau khi xem xét tờ khai gốc, phản ánh đúng nghĩa vụ thuế của cá nhân hoặc doanh nghiệp.