Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí vốn hóa

Chi phí vốn hóa (Capitalized Cost) là chi phí được thêm vào cơ sở giá gốc của tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán của công ty. Chi phí này phát sinh khi xây dựng hoặc mua tài sản cố định và không được tính vào chi phí trong kỳ phát sinh mà được ghi nhận trong một khoảng thời gian sau đó thông qua ghi nhận khấu hao. Nó bao gồm chi phí tài sản vô hình có thể được vốn hóa như bằng sáng chế, sáng tạo phần mềm và nhãn hiệu.

Ngoài ra, chi phí vốn hóa bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí nhân công, thuế bán hàng và chi phí nguyên vật liệu và có thể được cộng vào giá trị ghi sổ của tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán.

Lấy ví dụ về một cơ sở rang cà phê. Một số chi phí có thể xảy ra khi xây dựng và vận hành, nó sẽ bao gồm việc tùy chỉnh cơ sở vật chất cho phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, mua thiết bị rang và đóng gói cũng như lắp đặt thiết bị. Khi công ty rang cà phê chi 40,000 USD cho một máy rang cà phê, giá trị của thiết bị được giữ lại như tài sản của công ty.

Giá vận chuyển và lắp đặt thiết bị được tính vào chi phí vốn hóa trên sổ sách của công ty. Chi phí vận chuyển container, vận chuyển từ trang trại đến nhà kho và thuế cũng có thể được coi là một phần chi phí vốn hóa.

Lợi ích của chi phí vốn hóa là khi một công ty tận dụng chi phí của mình, nó có thể giải phóng dòng tiền, cung cấp cho công ty các khoản chi phí trải đều trong nhiều quý và đảm bảo công ty không phải báo cáo các khoản chi lớn trong cùng một năm.