Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi suất kép liên tục

Lãi kép liên tục (Continuous Compounding) là giới hạn toán học mà lãi kép có thể đạt được nếu lãi được tính và tiếp tục tái đầu tư vào cùng với số dư trong vô hạn số kỳ. Mặc dù điều này không thực tế nhưng nó rất quan trọng đối với lĩnh vực tài chính. Về mặt lý thuyết, lãi kép liên tục có nghĩa là số dư của tài khoản liên tục sinh ra lãi, và lãi vừa sinh ra sẽ tiếp tục được cộng vào cùng số dư để tiếp tục sinh lãi.

Công thức lãi kép liên tục là: 

FV=PV x e^RT 

- FV:  Số tiền sau một khoảng thời gian nhất định   

- P: Số tiền bạn bắt đầu  

- e: hằng số xấp xỉ 2.7183  

- R: Lãi suất   

- T:  Thời gian tính bằng năm

Ví dụ: gửi ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất mỗi năm R = 10%, lãi được tính là lãi kép liên tục, thì sau 3 năm nhận được tổng số tiền là

PV=500 x e^(10% x3) = 674,929,404

Trên lý thuyết, một trong những lợi ích của việc gộp lãi liên tục là tiền lãi được tái đầu tư vào tài khoản trong vô số kỳ, có nghĩa là các nhà đầu tư được hưởng sự tăng trưởng liên tục của danh mục đầu tư của họ so với khi họ kiếm được tiền lãi hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm với lãi kép thông thường. Trong quá trình ghép lãi liên tục, cả tiền lãi và tiền gốc đều tiếp tục tăng giúp lợi nhuận về lâu dài trở nên dễ dàng hơn. Tái đầu tư tiền lãi cho phép nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận theo cấp số nhân trong vô số khoảng thời gian.