Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Công ty liên kết

Một công ty A được gọi là công ty liên kết (Affiliated Companies) của công ty B khi công ty B là cổ đông thiểu số của công ty A, nghĩa là công ty B sẽ không được sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty A, nhằm hạn chế quyền kiểm soát và chi phối công ty.

Hai công ty cũng có thể được liên kết với nhau nếu chúng được kiểm soát bởi một bên thứ ba riêng biệt.

Trong kinh doanh, các công ty liên kết thường được gọi đơn giản là các chi nhánh.

Có một số cách các công ty có thể trở thành chi nhánh.

Một công ty có thể quyết định mua lại hoặc tiếp quản một công ty khác hoặc có thể chuyển một phần hoạt động của mình thành một công ty liên kết mới hoàn toàn.

Trong cả hai trường hợp, công ty mẹ thường tách biệt hoạt động của mình với các chi nhánh.

Do công ty mẹ có quyền sở hữu thiểu số nên trách nhiệm pháp lý của công ty bị hạn chế và hai công ty có các ban quản lý riêng biệt.

Các công ty có thể liên kết với nhau để tham gia vào một thị trường mới, duy trì bản sắc thương hiệu riêng biệt, huy động vốn mà không ảnh hưởng đến công ty mẹ hoặc các công ty khác và để tiết kiệm thuế.