Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đại hội thường niên

Đại hội thường niên (Annual General Meeting - AGM) là cuộc họp thường niên của các cổ đông của một công ty.

Mục đích của AGM là để báo cáo kết quả kinh doanh, chiến lược phát triển, kế hoạch tài chính và các vấn đề liên quan đến quản trị công ty.

AGM cũng là cơ hội để các cổ đông bày tỏ ý kiến, đặt câu hỏi và bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng của công ty.

AGM thường được tổ chức một lần mỗi năm, vào cuối năm tài chính hoặc trong vòng sáu tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

AGM là một yêu cầu pháp lý đối với các công ty niêm yết và một số loại hình doanh nghiệp khác.