Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Điều khoản chống pha loãng

Các điều khoản chống pha loãng là một bộ đệm bảo vệ nhà đầu tư khỏi tình trạng bị giảm tỷ lệ và giá trị vốn do công ty phát hành thêm cổ phiếu. 

Các điều khoản chống pha loãng có thể ngăn cản điều này xảy ra bằng cách điều chỉnh giá chuyển đổi giữa chứng khoán chuyển đổi, chẳng hạn như trái phiếu doanh nghiệp hoặc cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông.

Bằng cách này, các điều khoản chống pha loãng có thể giữ nguyên tỷ lệ sở hữu ban đầu của nhà đầu tư.

 Điều khoản chống pha loãng có thể được phân loại thành:

- Điều khoản duy trì tỷ lệ sở hữu

- Điều khoản cấm chào bán cổ phiếu với mức giá thấp

- Điều khoản điều chỉnh nếu chào bán cổ phiếu với mức giá thấp