Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty (Articles of Association) là văn bản do doanh nghiệp ban hành, được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật để ấn định các nguyên tắc trong việc vận hành, quản trị tại doanh nghiệp.

Đây là thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo dựa trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp.

Điều lệ công ty bao gồm: Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Nội dung của Điều lệ công ty phải bao gồm các nội dung chủ yếu được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Mọi loại hình doanh nghiệp đều cần có điều lệ công ty, ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân là không bắt buộc.