Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

EBITDA điều chỉnh

EBITDA điều chỉnh (Adjusted EBITDA) là một chỉ số tài chính được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Adjusted EBITDA là viết tắt của Adjusted Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tức là lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và trích khấu hao được điều chỉnh.

Điều chỉnh ở đây có thể bao gồm các khoản thu nhập hoặc chi phí phi thường, không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

EBITDA điều chỉnh giúp loại bỏ những yếu tố gây nhiễu trong việc so sánh hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp khác nhau trong cùng một ngành hoặc lĩnh vực.

Nó cũng phản ánh khả năng sinh lời và tạo dòng tiền của doanh nghiệp một cách rõ ràng hơn.