Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hoạch định ngân sách vốn

Hoạch định ngân sách vốn (Capital Budgeting) là quá trình mà các nhà đầu tư xác định giá trị của một dự án hoặc khoản đầu tư tiềm năng. Việc lập ngân sách vốn rất quan trọng vì nó tạo ra trách nhiệm giải trình và khả năng đo lường được. Bất kỳ doanh nghiệp nào khi muốn đầu tư nguồn lực của mình vào một dự án phải hiểu rõ những rủi ro và lợi nhuận liên quan. Hơn nữa, nếu một doanh nghiệp không có cách nào đo lường tính hiệu quả của các quyết định đầu tư của mình thì doanh nghiệp đó sẽ khó cơ hội tồn tại trên thị trường cạnh tranh.

Cụ thể, trước khi quyết định đầu tư vào 1 dự án, các công ty thường trao đổi giữa các phòng ban và dựa vào ban lãnh đạo tài chính để giúp chuẩn bị ngân sách ngân sách dài hạn. Các ngân sách này thường sẽ hoạch định hoạt động, phác thảo doanh thu và chi phí của dự án. Có ba cách tiếp cận phổ biến nhất là thời gian hoàn vốn (PB), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) và giá trị hiện tại ròng (NPV).

- PB là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Vì thế, PB ngắn được ưu tiên vì nó chỉ ra rằng dự án sẽ lấy lại vốn trong khoảng thời gian nhỏ hơn.

- IRR là tỷ lệ chiết khấu dẫn đến giá trị hiện tại ròng bằng 0.

+IRR > Chi phí vốn = Chấp nhận dự án

+IRR < Chi phí vốn = Từ chối dự án

- NPV dùng để so sánh tỷ suất lợi nhuận của các dự án khác nhau để phê duyệt một khoảng đầu tư

+ NPV > 0: Chấp nhận dự án

+ NPV < 0: Từ chối dự án