Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hội đồng uỷ thác

Hội đồng uỷ thác (Board of Trustees) là một nhóm các cá nhân được bổ nhiệm hoặc bầu chọn để chịu trách nhiệm chung đối với việc quản lý một tổ chức.

Hội đồng uỷ thác thường là cơ quan quản lý của một tổ chức và tìm cách đảm bảo lợi ích tốt nhất của các bên liên quan đưa ra các quyết định quản lý.

Hội đồng uỷ thác thường bao gồm các cá nhân chủ chốt liên quan đến việc quản lý một tổ chức.

Các cá nhân khác có thể được bổ nhiệm hoặc bầu chọn dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của họ trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý của tổ chức. Hội đồng thường sẽ có sự kết hợp của các ủy viên bên trong và bên ngoài.