Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kế hoạch kinh doanh liên tục

Kế hoạch kinh doanh liên tục (Business Continuity Planning - BCP) là một quá trình hoặc quy trình mà các tổ chức thực hiện để đảm bảo rằng họ có khả năng duy trì hoạt động kinh doanh bình thường hoặc khôi phục chúng sau một sự cố hay thiên tai. Mục tiêu chính của BCP là giúp tổ chức duy trì tính liên tục và ổn định của hoạt động kinh doanh trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc nguy cơ.