Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kỳ thu tiền bình quân

Kỳ thu tiền bình quân là khoảng thời gian cần thiết để một doanh nghiệp nhận được khoản thanh toán từ khách hàng.

Công thức tính:

Kỳ thu tiền bình quân = (Khoản tiền phải thu bình quân / Doanh số tín dụng)* 365

Kỳ thu tiền bình quân cho thấy hiệu quả quản lý các khoản phải thu của doanh nghiệp. Hệ số này càng thấp, chứng tỏ doanh nghiệp đó thu hồi các khoản thanh toán nhanh hơn, đảm bảo đủ tiền mặt để đáp ứng nghĩa vụ tài chính của mình.