Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Người đại diện

Người đại diện (Agent) là một người hoặc tổ chức có quyền hành đại diện cho một bên khác trong các giao dịch thương mại, hợp đồng hoặc các vấn đề pháp lý.

Một người đại diện có thể được ủy quyền bởi một bên giao dịch (người ủy quyền) hoặc được chỉ định bởi một cơ quan pháp lý (người chỉ định).

Người đại diện có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của bên mình đại diện và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng hoặc thỏa thuận.

Người đại diện cũng có thể được gọi là người đại lý, người ủy nhiệm hoặc người ủy thác.