Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp tính giá dựa trên chi phí bình quân

Phương pháp tính giá dựa trên chi phí bình quân là phương pháp tính giá trị của các vị thế quỹ tương hỗ có trong một tài khoản chịu thuế để xác định lãi hay lỗ cho báo cáo thuế.

Phương pháp này được Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cho phép các nhà đầu tư sử dụng để đạt tới chi phí mà quĩ tương hỗ của họ nắm giữ.

Chi phí trung bình được tính bằng cách chia tổng số tiền tính bằng đồng đô la đầu tư vào vị thế quĩ tương hỗ cho số cổ phần sở hữu.

Ví dụ: một nhà đầu tư có 10,000 đô la đầu tư và sở hữu 500 cổ phiếu sẽ có giá dựa trên chi phí trung bình là 20 đô la (= 10,000 đô la/500).

Có nhiều phương pháp tính giá dựa trên chi phí bình quân khác nhau, như nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO), chi phí cao, chi phí thấp,...

Khi một phương pháp cơ sở chi phí được xác định cho một quỹ tương hỗ cụ thể, thì nó phải luôn được duy trì hiệu lực.

Các công ty môi giới sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư tài liệu thuế hàng năm về việc bán quỹ tương hỗ dựa trên phương pháp cơ sở chi phí được bình chọn sử dụng.