Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance) là hệ thống các quy tắc, thông lệ và quy trình mà qua đó một công ty được chỉ đạo và kiểm soát. Quản trị doanh nghiệp về cơ bản liên quan đến việc cân bằng lợi ích của nhiều bên liên quan của công ty, có thể bao gồm các cổ đông, quản lý cấp cao, khách hàng, nhà cung cấp, người cho vay, chính phủ và cộng đồng. Như vậy, quản trị doanh nghiệp trên thực tế bao gồm mọi lĩnh vực quản lý, từ kế hoạch hành động và kiểm soát nội bộ đến đo lường hiệu quả hoạt động và công bố thông tin của công ty.

Có một số lợi ích mà quản trị doanh nghiệp đem lại 

- Tốt tạo ra các quy tắc và kiểm soát minh bạch, củng cố lãnh đạo và điều hướng lợi ích của cổ đông, giám đốc, ban quản lý và nhân viên. 

- Giúp xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, cộng đồng và các quan chức nhà nước.

- Cung cấp cho các nhà đầu tư và các bên liên quan một bức tranh rõ ràng về định hướng và tính liêm chính trong kinh doanh của công ty. 

- Thúc đẩy khả năng tồn tại tài chính lâu dài, cơ hội lợi nhuận và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn.

Một số nguyên tắc phổ biến phải tuân thủ theo 

- Công bằng: Hội đồng quản trị (HĐQT) phải đối xử công bằng và bình đẳng với các cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp và cộng đồng. 

- Minh bạch: HĐQT phải cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và rõ ràng về những vấn đề như hiệu quả tài chính, xung đột lợi ích và rủi ro cho cổ đông và các bên liên quan.

-  Trách nhiệm: HĐQT chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề và hoạt động quản lý vì lợi ích tốt nhất của công ty và các nhà đầu tư. Một phần trách nhiệm là tuyển dụng giám đốc điều hành. - Quản lí rủi ro: HĐQT và ban điều hành phải xác định các loại rủi ro và cách tốt nhất để kiểm soát chúng. Họ phải hành động theo những khuyến nghị đó  thông báo cho tất cả các bên liên quan về sự tồn tại và trạng thái của rủi ro.

- Trách nhiệm giải trình: HĐQT phải giải thích mục đích hoạt động của công ty và kết quả hoạt động của công ty. Lãnh đạo công ty chịu trách nhiệm đánh giá năng lực, tiềm năng và hiệu suất của công ty và truyền đạt các vấn đề quan trọng cho các cổ đông.