Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tái cấu trúc

Tái cấu trúc (Restructuring) là việc ban lãnh đạo một công ty thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi các khía cạnh về tài chính và các hoạt động trong công ty, bao gồm chiến lược kinh doanh, số lượng lao động, các phòng ban hay tổ chức lại bộ máy điều hành công ty.

Nói cách khác, công ty thực hiện tái cấu trúc nhằm sắp xếp lại quá trình tổ chức doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng tính cạnh tranh cũng như gia tăng lợi ích của cổ đông.

Tái cấu trúc là một sự thay đổi mang tính phức tạp, ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.

Ban lãnh đạo thường tiến hành tái cấu trúc khi công ty đang đối mặt với áp lực tài chính như khủng hoảng thanh khoản, hiệu suất lao động kém hay doanh thu bán hàng thấp.

Theo đó, tùy thuộc vào sự thương lượng giữa cổ đông và công ty, họ sẽ áp dụng một số chính sách như cắt giảm chi phí, giảm quy mô hoạt động, bán tài sản, điều chỉnh lại cơ cấu tài chính…