Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ dòng tiền trên vốn đầu tư

Tỷ lệ dòng tiền trên vốn đầu tư (Cash-on-Cash Return) là một công thức thu được từ khoản tiền đầu tư vào một tài sản, sử dụng trong các giao dịch bất động sản. Nói đơn giản, tỷ lệ này đo lường lợi tức hàng năm mà nhà đầu tư nhân được từ tài sản đầu tư, bao gồm các khoản vay và lãi thế chấp phải thanh toán. Xác định tỷ lệ dòng tiền trên vốn đầu tư lý tưởng cần phụ thuộc vào một số yếu tố như khoản vay và tình trạng hiện tại của thị trường. Một bất động sản đầu tư có tỷ lệ lý tưởng đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư có khả năng sẽ kiếm được nguồn thu nhập hấp dẫn.

Công thức: 

Tỷ lệ dòng tiền trên vốn đầu tư = Dòng tiền trước thuế hàng năm / Tổng số tiền đầu tư 

Trong đó

Dòng tiền trước thuế hàng năm = (Tổng tiền thuê hàng năm + thu nhập khác) - (thời gian bị bỏ trống + chi phí duy trì bất động sản + thanh toán thế chấp hàng năm)


Ví dụ: Giá mua của bất động sản là 3 tỷ. Nhà đầu tư trả trước 750 triệu và vay số tiền còn lại. Khi tính tỷ lệ dòng tiền trên vốn đầu tư, chỉ tính số tiền mặt mà thanh toán ngay lập tức. Phí bảo hiểm và phí sửa chữa là 50 triệu. Thu nhập hàng năm là 360 triệu. Số tiền mà nhà đầu tư phải thanh toán cho khoản vay thế chấp hàng năm là 180 triệu. Chi phí duy trì là 90 triệu.

=>Tổng tiền mặt đầu tư = 750 + 50 = 800 triệu.

=> Dòng tiền hàng năm trước thuế = 360 - (90 + 180 ) = 90 triệu

=> Tỷ lệ dòng tiền trên vốn đầu tư = 90/800  = 11%