Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ khả năng thanh toán nợ bằng tài sản

Tỷ lệ khả năng thanh toán nợ bằng tài sản (Asset Coverage Ratio) là một chỉ số tài chính đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính bằng tài sản của doanh nghiệp.

Chỉ số này càng cao thể hiện rằng doanh nghiệp càng có khả năng thanh toán lãi cho các khoản nợ hoặc trả cổ tức.

Tỷ lệ khả năng thanh toán nợ bằng tài sản rất quan trọng vì nó giúp người cho vay, nhà đầu tư và nhà phân tích đo lường khả năng thanh toán tài chính của công ty.

Công thức tính:

Tỷ lệ đảm bảo nợ bằng tài sản = ((Tài sản-Tài sản vô hình)-(Nợ ngắn hạn-Nợ vay ngắn hạn))/(Tổng nợ)