Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ lợi ích – chi phí

Tỷ lệ lợi ích – chi phí ( Benefit-Cost Ratio - BCR) là một tỷ lệ được sử dụng trong ngân sách vốn để phân tích chi phí - lợi ích để tóm tắt mối quan hệ tổng thể giữa chi phí và lợi ích của một dự án được đề xuất.

BCR được tính bằng cách chia tổng lợi ích tiền mặt của một dự án cho tổng chi phí tiền mặt được đề xuất của dự án. Một BCR lớn hơn 1 cho thấy rằng lợi ích của dự án vượt quá chi phí của dự án, và ngược lại.

Tuy nhiên, các phân tích chi phí - lợi ích cho các dự án lớn có thể khó đúng, bởi rất nhiều giả định và sự không chắc chắn khó định lượng.

BCR cũng không cung cấp giá trị kinh tế sẽ được tạo ra, và chỉ thường được sử dụng để lên ý tưởng sơ bộ về khả năng tồn tại của một dự án.