Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn (Current Ratio) đo lường khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn hoặc các khoản đến hạn trong vòng một năm. Tỷ lệ này cho thấy một công ty có thể tối đa hóa tài sản ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán để đáp ứng khoản nợ ngắn hạn. Tỷ lệ này lớn hơn 1 có nghĩa là tài sản ngắn hạn mà doanh nghiệp hiện có đủ để thanh toán hết khoản nợ ngắn hạn. Tỷ lệ thấp hơn 1 có nghĩa là doanh nghiệp không có đủ khả năng để trả hết các khoản nợ đến hạn. Tỷ lệ này gần sát về 0, cho thấy doanh nghiệp không còn khả năng chi trả.

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn đo lường khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty hoặc các khoản đến hạn trong vòng một năm. Nó cho các nhà đầu tư và nhà phân tích biết cách một công ty có thể tối đa hóa tài sản hiện tại trên bảng cân đối kế toán để đáp ứng khoản nợ hiện tại và các khoản phải trả khác.

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn được tính bằng cách chia tài sản ngắn hạn của công ty cho các khoản nợ ngắn hạn. Tài sản hiện tại là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm và nợ ngắn hạn là nghĩa vụ dự kiến phải thanh toán trong vòng một năm. 

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn = Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn

Ví dụ: Một công ty có tổng tài sản ngắn hạn là 1,300 USD, nợ ngắn hạn 1,100 USD   => Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn của công ty = 1,300 / 1,100 = 1.18

Hạn chế của tỷ lệ thanh toán ngắn hạn là khi sử dụng nó để so sánh các công ty khác nhau có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành, quy mô, v.v vì nó có thể không mang lại cái nhìn sâu sắc về hiệu quả. Bên cạnh đó, việc sử dụng tỷ lệ thanh toán hiện hành còn thiếu tính cụ thể. Không giống như nhiều tỷ lệ thanh khoản khác, nó kết hợp tất cả tài sản ngắn hạn của công ty, ngay cả những tài sản không thể thanh lý dễ dàng.