Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ thanh toán nhanh

Tỷ lệ thanh toán nhanh (Acid-test Ratio hay Quick ratio) là một chỉ số tài chính, cho thấy rằng liệu công ty có đủ tiền mặt để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay không.

Công thức tính tỷ lệ thanh toán nhanh:

Tỷ lệ thanh toán nhanh = (Tiền mặt + Đầu tư ngắn hạn + Khoản phải thu)/Nợ ngắn hạn

Tỷ số này từ 1 trở lên cho thấy công ty có khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn của mình.

Trong khi tỷ lệ dưới 1 cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.

Nếu tỷ lệ thanh toán nhanh thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ thanh toán hiện tại, điều đó có nghĩa là tài sản hiện tại của công ty phụ thuộc nhiều vào việc bán hàng tồn kho.

Mặt khác, tỷ lệ thanh toán nhanh cao chỉ ra rằng tiền mặt được tích lũy đang ở trạng thái nhàn rỗi, vì thế công ty có thể xem xét tái đầu tư hoặc trả lại cho cổ đông dưới dạng cổ tức.