Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ thu nhập của chủ sở hữu

Tỷ lệ thu nhập của chủ sở hữu (Owner Earnings Run Rate) là một chỉ số đo lường khả năng sinh lời của một doanh nghiệp trong tương lai dựa trên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của nó trong quá khứ.

Tỷ lệ thu nhập của chủ sở hữu được sử dụng để ước tính dòng tiền hàng năm do một doanh nghiệp tạo ra sau khi tính đến tất cả các chi phí và đầu tư cần thiết để duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Tỷ lệ thu nhập của chủ sở hữu có ý nghĩa tương tự như dòng tiền tự do (FCF): tiền mặt mà công ty tạo ra sau khi hạch toán dòng tiền ra để hỗ trợ hoạt động và duy trì tài sản vốn của công ty.

Công thức tính:

Tỷ lệ thu nhập của chủ sở hữu = Thu nhập ròng + Khấu hao +/- Các khoản chi phí không phát sinh bằng tiền khác - Chi phí bảo trì vốn +/- Thay đổi vốn lưu động 

Tỷ lệ thu nhập của chủ sở hữu thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư và các nhà phân tích để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.

Theo đó, thu nhập của chủ sở hữu tăng lên là tín hiệu cho thấy thu nhập tiếp theo của công ty sẽ tốt.

Tuy nhiên, tỷ lệ chạy thu nhập của chủ sở hữu giả định rằng tài chính của công ty vẫn nhất quán, vì vậy nó không thể được áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu theo mùa.