Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ vòng quay tài sản

Tỷ lệ vòng quay tài sản (Asset Turnover Ratio) là một chỉ số tài chính, đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của một công ty trong việc tạo ra doanh thu.

Công thức tính:

Tỷ số vòng quay tài sản = Doanh thu/((Tài sản đầu kỳ+Tài sản cuối kỳ)/2)

Tỷ lệ vòng quay tài sản có thể bị ảnh hưởng bởi doanh số bán hàng cũng như hoạt động đầu tư vào tài sản trong kỳ kế toán.

Tỷ lệ vòng quay tài sản càng cao thể hiện công ty càng hoạt động tốt, ngụ ý rằng công ty đang tạo ra nhiều doanh thu hơn dựa trên 1 đồng tài sản.

Tuy nhiên, tỷ lệ vòng quay tài sản quá cao cũng có thể cho thấy rằng công ty đang giữ quá nhiều tiền mặt mà bỏ qua các cơ hội đầu tư tiềm năng.