Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ số thanh khoản nhanh

Tỷ số thanh khoản (Cash ratio) nhanh là thước đo tính thanh khoản của một công ty. Nó tính toán tỷ lệ giữa tổng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty với các khoản nợ ngắn hạn của công ty. Số liệu này đánh giá khả năng trả nợ ngắn hạn bằng tiền mặt. Thông tin này rất hữu ích cho các nhà đầu tư hoặc chủ nợ khi họ quyết định số tiền cho một công ty vay vốn. So với các tỷ lệ thanh khoản khác, tỷ lệ cho một cái nhìn thận trọng hơn về khả năng trang trải các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty, vì chỉ tập trung vào tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt.

Tỷ lệ tiền mặt được biểu thị bằng số, lớn hơn hoặc nhỏ hơn một. Nếu kết quả bằng 1 thì công ty có cùng số nợ ngắn hạn giống như tiền mặt và các khoản tương đương tiền để trả các khoản nợ đó. Nếu tỷ lệ tiền mặt nhỏ hơn 1 thì nghĩa là công ty có nhiều khoản nợ ngắn hạn hơn tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Điều đó có nghĩa là tại thời điểm đó công ty không có đủ tiền mặt để trả các khoản nợ ngắn hạn. Nếu tỷ lệ tiền mặt lớn hơn 1, công ty đang có khá nhiều tiền và các khoản tương đương tiền và có khả năng trang trải tất cả các khoản nợ ngắn hạn.

Công thức tính tỷ lệ tiền mặt của một công ty là:  

Tỷ số thanh khoản nhanh: Tiền mặt + Tương đương tiền / Nợ ngắn hạn 

Lấy ví dụ vào cuối năm 2021, Apple, Inc. nắm giữ 37.1 tỷ USD tiền mặt và 26.8 tỷ USD chứng khoán thị trường. Tổng cộng, Apple có sẵn 63.9 tỷ USD để thanh toán ngay khoản nợ ngắn hạn. Apple phải chịu khoản nợ ngắn hạn khoảng 123.5 tỷ USD. Tỷ số thanh khoản nhanh = 63.9 triệu USD / 123.5 tỷ USD = Khoảng 0.52 (<1). Tỷ lệ này được coi là rủi ro vì đơn vị có số nợ ngắn hạn gấp đôi so với tiền mặt.