Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ suất lợi nhuận kế toán

Tỷ suất lợi nhuận kế toán (Annualized Rate of Return - ARR) là tỷ lệ phần trăm thể hiện lợi nhuận trung bình hàng năm mà một khoản đầu tư mang lại trong một khoảng thời gian nhất định.

ARR được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận của khoản đầu tư chia cho số năm thực hiện đầu tư, rồi nhân với 100%.

Ví dụ, nếu bạn đầu tư 10 triệu đồng vào một dự án kinh doanh và sau 5 năm thu về 15 triệu đồng, thì ARR của bạn là (15 - 10) / 5 x 100% = 10%.

ARR giúp bạn đánh giá được mức độ sinh lời của một khoản đầu tư trong dài hạn, cũng như so sánh được với các khoản đầu tư khác có thời gian và mức độ rủi ro khác nhau.