Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán (Audit Committee) là bộ phận chuyên môn trực thuộc Hội đồng Quản trị của một công ty, chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra tính trung thực của báo cáo tài chính trước khi các báo cáo này được trình bày trước Hội đồng Quản trị.

Tất cả các công ty cần phải duy trì một ủy ban kiểm toán tốt để đảm bảo hiệu quả trong việc kiểm soát nội bộ và tuân thủ các yêu cầu của Pháp luật khi niêm yết công ty trên thị trường chứng khoán.