Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đang lời/lỗ/hoà vốn

Đang lời (in-the-money) là trạng thái có lời tiềm năng của một vị thế mở trong chứng khoán phái sinh, phụ thuộc vào mức giá chênh lệch giữa giá thực hiện quyền và giá của chứng khoán cơ sở.

Đối với quyền chọn mua, “đang lời” có nghĩa là người nắm giữ quyền chọn có thể mua chứng khoán cơ sở với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại của nó.

Đối với quyền chọn bán, “đang lời” nghĩa là người nắm giữ quyền chọn có thể bán chứng khoán cơ sở với giá cao hơn giá thị trường hiện tại của nó.

Lưu ý, do các chi phí liên quan đến quyền chọn (phí mua/ban hay phí hoa hồng), một quyền chọn ở trạng thái “đang lời” không nhất thiết là việc thực hiện quyền sẽ ghi nhận được mức lợi nhuận đó.

Đang lỗ (out-of-the-money) là trạng thái phát sinh lỗ tiềm năng của một vị thế mở trong chứng khoán phái sinh, phụ thuộc vào mức giá chênh lệch giữa giá thực hiện quyền và giá của chứng khoán cơ sở.

Đối với quyền chọn mua, “đang lỗ” có nghĩa là giá thị trường của chứng khoán cơ sở hiện thấp hơn giá thực hiện quyền.

Đối với quyền chọn bán, “đang lỗ” có nghĩa là người giá thị trường của chứng khoán cơ sở hiện cao hơn giá thực hiện quyền.

Hoà vốn (at-the-money) là trạng thái đang hoà vốn của một vị thế mở trong chứng khoán phái sinh, nghĩa là khi mức giá thực hiện quyền và giá của chứng khoán cơ sở bằng nhau, đối với cả quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Tuy nhiên, việc thực hiện quyền có thể sẽ không thực sự ghi nhận là hoà vốn vì phải bù trừ các chi phí liên quan như phí mua/bán quyền chọn hay phí hoa hồng.