Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá trị doanh nghiệp (EV)


Giá trị doanh nghiệp (Enterprise value, EV) là thước đo tổng giá trị của công ty, thường được sử dụng thay thế cho giá trị vốn hóa thị trường của một công ty. EV bao gồm vốn hóa thị trường của một công ty cũng như nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và bất kỳ khoản tiền mặt nào trên bảng cân đối kế toán của công ty, và được xem là thể hiện giá trị của một công ty chính xác hơn vốn hóa thị trường. Giá trị doanh nghiệp được sử dụng phổ biến để làm cơ sở cho nhiều chỉ số tài chính đo lường hiệu quả hoạt động của công ty.

Giá trị doanh nghiệp có thể được tính bằng công thức sau:

EV = Vốn hóa thị trường + Tổng nợ - Giá trị tiền và các khoản tương đương tiền


Trong đó, “tổng nợ” (= nợ ngắn hạn + nợ dài hạn) và “tiền và các khoản tương đương tiền” được công ty công bố trên báo cáo tài chính hàng quý của công ty. Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân số cổ phiếu đang lưu hành với giá trị thị trường hiện tại của một cổ phiếu.