Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán (Balance sheet) là một báo cáo tài chính ghi nhận tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nói một cách ngắn gọn, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng thể về những gì một công ty đang sở hữu và nợ, cũng như số tiền đầu tư của các cổ đông. Bảng cân đối kế toán có thể được sử dụng với các báo cáo tài chính quan trọng khác để thực hiện việc phân tích cơ bản hoặc tính toán các chỉ số tài chính.

Bảng cân đối kế toán được chia thành hai thành phần chính:

- Tài sản (Assest): Phần này liệt kê các tài sản mà tổ chức sở hữu và quản lý tại thời điểm báo cáo. Tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn (current assets) như tiền mặt, khoản đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu và tài sản khác; và tài sản dài hạn (long-term assets) gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Tài sản được xắp sếp theo thứ tự giảm dần về tính thanh khoản trên bảng cân đối kế toán.

- Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu (Liabilities and Equity): Phần này liệt kê các khoản nợ mà tổ chức phải trả và vốn mà cổ đông sở hữu. Nó bao gồm nợ dài hạn (long-term liabilities) như khoản vay dài hạn và nợ ngắn hạn (short-term liabilities) như khoản vay ngắn hạn, cũng như vốn chủ sở hữu (equity) như cổ phiếu và lợi nhuận giữ lại (retained earnings).


Xem thêm: Cố vấn tài chính giúp quản trị rủi ro trong chứng khoán