Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá trị sổ sách


Giá trị sổ sách (book value) còn được gọi là giá trị ghi sổ hay giá trị kế toán. Giá trị sổ sách được dùng để đánh giá giá trị thực của một doanh nghiệp, một cổ phiếu, hoặc tài sản khác so sánh với giá trị thị trường (market value) của chúng. Giá trị sổ sách của một doanh nghiệp được tính bằng cách lấy giá trị tài sản của một doanh nghiệp trừ đi nợ phải trả của doanh nghiệp đó. Giá trị sổ sách của một cổ phiếu bằng giá trị sổ sách của doanh nghiệp chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Giá trị sổ sách là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Nếu giá trị sổ sách cao hơn giá trị thị trường, có nghĩa là doanh nghiệp đang bị định giá thấp so với giá trị thực của nó, và ngược lại. Giá trị sổ sách cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, vì nó phản ánh khả năng thanh toán nợ và tái đầu tư của doanh nghiệp.


Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (Book value per share, BVPS) của một công ty được tính bằng vốn chủ sở hữu của cổ đông phổ thông trong công ty chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành. Nếu công ty giải thể, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu cho biết giá trị tính bằng đồng còn lại của các cổ đông phổ thông sau khi tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ đã được thanh toán.