Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu của công ty (Shareholder equity) là giá trị tài sản ròng của một công ty và sẽ được trả lại cho các cổ đông của nó nếu công ty giải thể sau khi tất cả các khoản nợ được thanh toán xong. Vốn chủ sở hữu của cổ đông được tính bằng cách lấy tổng tài sản của công ty trừ đi tổng nợ phải trả. Lợi nhuận chưa phân phối và bất kỳ khoản vốn nào được đầu tư vào công ty thường được xem là một phần của vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu còn bao gồm các khoản thặng dư từ cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu tự do hóa.

Vốn chủ sở hữu dương: công ty có đủ tài sản để trang trải cho các khoản nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu âm: các khoản nợ phải trả của công ty vượt quá tài sản.

Vốn chủ sở hữu là một trong các chỉ số thể hiện sức khỏe tài chính của công ty.


Xem thêm: Cố vấn tài chính giúp quản trị rủi ro trong chứng khoán