Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành (Outstanding shares) là số cổ phiếu của một công ty hiện có và đang được tất cả các cổ đông của công ty nắm giữ, bao gồm các cổ phiếu do các nhà đầu tư, cá nhân, và tổ chức nắm giữ, và các cổ phiếu bị hạn chế do các cán bộ và người trong công ty sở hữu. Cổ phiếu lưu hành không bao gồm cổ phiếu mà công ty đã mua lại làm cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu cổ thông đang lưu hành có thể thay đổi theo thời gian thông qua các sự kiện như phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Các công ty thường sẽ báo cáo số lượng cổ phiếu cổ thông đang lưu hành trong báo cáo tài chính và thông tin thị trường của họ để cung cấp thông tin về cổ phiếu của họ cho cổ đông và thị trường chứng khoán.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu