Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hệ số Alpha

Hệ số Alpha là phần lợi suất vượt trội khi so sánh tỷ suất lợi nhuận của một khoản đầu tư so với tỷ suất lợi nhuận của một chỉ số tham chiếu được lựa chọn.

Do đó, Alpha cũng thường được gọi là “lợi nhuận vượt mức” hoặc “tỷ lệ lợi nhuận bất thường”, thường dùng để đánh giá hiệu suất đầu tư có liên quan đến những rủi ro thị trường.

Trong tài chính định lượng, hệ số Alpha được đo lường dựa trên mô hình CAMP, có công thức như sau:

α=Rp-[Rf+(Rm-Rf)* β

Alpha và Beta là hai hệ số thường được sử dụng một cách đồng thời trong quản lý đầu tư để đo lường mức độ biến động hoặc rủi ro thị trường có hệ thống.