Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận trung bình

Lợi nhuận trung bình là trung bình toán học đơn giản của một loạt lợi nhuận được tạo ra trong một khoảng thời gian xác định.

Lợi nhuận trung bình có thể giúp đo lường hiệu suất trong quá khứ của chứng khoán hoặc danh mục đầu tư. Lợi nhuận trung bình không giống với lợi nhuận hàng năm, vì nó bỏ qua tác động của lãi kép.

Lợi nhuận trung bình được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận trong thời gian xác định cộng lại với nhau, sau đó chia cho số lượng các số đã tập hợp.