Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận trung bình hàng năm

Lợi nhuận trung bình hàng năm (AAR) là một chỉ số thể hiện lợi nhuận trung bình hàng năm của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định.

AAR được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận của các năm trong khoảng thời gian xác định rồi chia cho số năm.

AAR là một cách đơn giản để đánh giá hiệu quả của một khoản đầu tư, nhưng nó cũng có nhược điểm là không tính đến biến động của lợi nhuận từng năm và không phản ánh giá trị thời gian của tiền tệ.