Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Overwriting

Overwriting là một chiến lược đầu tư được sử dụng bởi người bán quyền chọn nhằm cố gắng kiếm lợi từ phí quyền chọn mà người mua sẽ trả cho các hợp đồng quyền chọn, với giả định quyền chọn sẽ không được thực hiện khi chúng hết hạn.

Người bán quyền chọn có nghĩa vụ giao cổ phần của họ cho người mua nếu người mua quyết định thực hiện quyền chọn, trong khi người nắm giữ/người mua quyền chọn có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua cổ phần của người bán với giá cụ thể trong một thời gian xác định.

Ví dụ, một nhà đầu tư bán quyền chọn mua một cổ phiếu với giá thực hiện là 60,000 đồng với mức phí quyền chọn là 5,000 đồng, giá cổ phiếu tại thời điểm giao dịch là 50,000 đồng.

- Khi giá cổ phiếu tăng trên 60,000 đồng trước ngày hết hạn hợp đồng, nếu người mua thực hiện quyền chọn, người bán sẽ thu được lợi nhuận giới hạn là 15,000 đồng (10,000 từ cổ phiếu và 5,000 từ phí quyền chọn).

- Tuy nhiên, khi giá cổ phiếu tăng trên 60,000 đồng, người bán cũng sẽ lỗ bởi vì họ có thể sẽ phải bán cổ phiếu với mức giá thấp hơn giá thị trường.

Khi đó, người bán quyền chọn có thể sẽ không muốn thực hiện quyền chọn và mua lại quyền chọn nhầm bảo toàn phí quyền chọn 5,000.

Chiến thuật này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro và chỉ nên được thực hiện bởi các nhà đầu tư có hiểu biết toàn diện về quyền chọn và chiến lược quyền chọn.