Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản (Fundamental analysis) là một phương pháp đo lường Giá trị nội tại của một cổ phiếu bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan. Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của công ty, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế và điều kiện của ngành đến các yếu tố kinh tế vi mô như hiệu quả quản lý của công ty.

Mục tiêu cuối cùng là tìm ra giá trị nội tại của cổ phiếu của công ty, sau đó so sánh với giá hiện tại của cổ phiếu, để xem cổ phiếu có định giá cao (đắt) hay định giá thấp (rẻ) từ đó ra quyết định mua bán phù hợp. 

Ví dụ: nếu như giá trị nội tại của cổ phiếu ABC theo các phương pháp phân tích cơ bản là 50,000 đồng, mà cổ phiếu ABC hiện đang giao dịch trên thị trường ở mức giá 35,000 thì tức là đang rẻ, và có thể mua vào.

Ngược lại nếu cổ phiếu đang giao dịch mức 60,000 đồng thì là đắt và không nên mua vào. Trong trường hợp đang có cổ phiếu đó trong danh mục thì có thể xem xét bán ra.

Các phương pháp phân tích cơ bản bao gồm: phương pháp chiết khấu dòng tiền, phương pháp so sách các chỉ số như P/E, P/Book để so sánh các công ty tương tự về quy mô để xác định giá trị hợp lý cho một công ty.

Phân tích cơ bản được sử dụng phần lớn bởi các nhà đầu tư dài hạn hoặc giá trị để xác định các cổ phiếu có định giá tốt và những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận. Các nhà phân tích cổ phiếu của các công ty chứng khoán cũng sẽ sử dụng phân tích cơ bản để xác định giá mục tiêu và khuyến nghị cho khách hàng (ví dụ: mua, giữ hoặc bán).

Các lãnh đạo công ty và kế toán tài chính cũng sẽ sử dụng phân tích tài chính để phân tích và tăng hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của một công ty và để so sánh công ty với đối thủ cạnh tranh. Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất thế giới, là người khuyến khích dùng phân tích cơ bản.