Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) là một phương pháp đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch theo các xu hướng và mô hình giá được thấy trên biểu đồ giá. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và sự thay đổi giá của một chứng khoán có thể là những chỉ báo có giá trị về biến động giá trong tương lai của chứng khoán. Phân tích kỹ thuật, trái ngược với phân tích cơ bản, là phương pháp tập trung vào tài chính của một công ty hơn là giá trong quá khứ hoặc xu hướng biến động của giá cổ phiếu.

Phân tích kỹ thuật không dựa vào các yếu tố kinh doanh cụ thể của một công ty hoặc tài sản, như lợi nhuận hoặc thông tin thị trường, mà tập trung vào dữ liệu kỹ thuật. Nó thường được sử dụng bởi nhà đầu tư, nhà đầu cơ, và các công ty quản lý quỹ đầu tư để hỗ trợ quyết định giao dịch và đầu tư. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có những hạn chế và không phải là phương pháp dự đoán hoàn hảo cho thị trường tài chính.