Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản phi rủi ro

Tài sản phi rủi ro (Risk-free asset) là tài sản có khả năng sinh lợi chắc chắn và gần như không có rủi ro thua lỗ. Điều này có nghĩa là giá trị của tài sản này được xem là tương đối ổn định và ít biến động. Lợi suất của tài sản phi rủi ro thường được sử dụng làm tiêu chuẩn so sánh cho các loại lãi suất hay lợi tức của các loại tài sản khác, để xem liệu hiệu suất của các tài sản rủi ro có đủ tốt để tạo ra giá trị cao hơn các loại tài sản an toàn hay không.

Trên thực tế không có tài sản nào hoàn toàn không có rủi ro, tuy nhiên các nhà phân tích thường lấy trái phiếu kho bạc làm cơ sở cho tài sản phi rủi ro trên thị trường. Trái phiếu, về mặt lý thuyết, là loại tài sản đầu tư ít rủi ro nhất, được phát hành bởi Chính phủ hoặc doanh nghiệp có độ tín nhiệm cao. Tuy nhiên, trái phiếu cũng có rủi ro. Vì theo lý thuyết, Chính phủ vẫn có thể vỡ nợ và không trả lại cho người sở hữu sở trái phiếu, nhưng xác suất xảy ra là rất nhỏ.

Mặt khác, khả năng doanh nghiệp vỡ nợ và mất khả năng thanh toán trái phiếu thường rất thấp ở các nước phát triển, tại Việt Nam, điều này có khả năng tương đối cao. Các tài sản phi rủi ro thường có tỷ suất sinh lợi thấp vì mức độ an toàn cao tương đối. Chúng thường được sử dụng với mục đích đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trong bối cảnh thị trường khủng hoảng, tài sản phi rủi ro mang lại mức độ an toàn và lợi nhuận tốt nhất. Đa số hiện nay, các quỹ trên thị trường tiền tệ nắm giữ chủ yếu ba loại chứng khoán: Trái phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi (CDs) và thương phiếu (CP) vì chúng ít rủi ro nhất.