Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trung bình cộng

Trung bình cộng (Arithmetic Mean) hay trung bình số học, là thước đo đơn giản nhất, được sử dụng rộng rãi để tính giá trị trung bình.

Trung bình cộng được tính bằng cách lấy tổng của một dãy số chia cho số lượng của dãy số đó.

Công thức: Trung bình cộng=(X1+X2+X3+⋯+Xn)/n

Trong tài chính, phương pháp trung bình cộng thường được dùng để tính giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu trong một thời gian cụ thể, có thể là một tháng, hoặc một năm.