Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức (Dividend payout ratio) là số tiền từ lợi nhuận sau thuế mà công ty dành để chi trả cho các cổ đông được biểu thị bằng một tỷ lệ phần trăm.

Tỷ lệ chi trả cổ tức có thể được tính bằng: Tỷ lệ chi trả cổ tức (dividend payout) = Số tiền chi trả cổ tức trong năm/LNST trong năm.

Ví dụ: công ty XYZ có LNST trong năm 2021 đạt 100 tỷ đồng và muốn dùng 20 tỷ đồng từ LNST để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Như vậy, tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty sẽ là 20/100 = 0.2 hay 20%.