Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ suất thu nhập năm

Tỷ suất thu nhập năm (APY) là một chỉ số đo lường lợi nhuận thực tế mà một khoản tiền gửi hoặc khoản đầu tư mang lại trong một năm.

APY bao gồm cả lãi suất cơ bản và lãi kép, tức là lãi được tính trên cả gốc và lãi đã nhận được trước đó.

APY thường cao hơn lãi suất cơ bản, vì nó phản ánh hiệu quả của việc tái đầu tư lãi suất.

APY giúp người tiết kiệm so sánh các sản phẩm tiết kiệm khác nhau, như tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, v.v.

Công thức tính tỷ suất thu nhập năm:

APY = (1 + r/n)^n - 1

Trong đó:

- n: số lần ghép lãi

- r: lãi suất tính