Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Công ty quản lý tài sản

Công ty quản lý tài sản (Asset Management Company - AMC) là một công ty đầu tư, tập trung tiền từ khách hàng và sử dụng nguồn vốn đó để thực hiện nhiều khoản đầu tư khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản,…

Bên cạnh cung cấp danh mục đa dạng hóa cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, công ty quản lý tài sản còn cung cấp dịch vụ quản lý các quỹ phòng hộ hoặc quỹ hưu trí.

Ngoài ra, công ty quản lý tài sản còn cung cấp các quỹ tương hỗ, quỹ chỉ số hoặc quỹ ETF để phục vụ các nhà đầu tư nhỏ tốt hơn.

Một số công ty AMC tính phí cố định cho khách hàng, thường dựa trên một tỷ lệ phần trăm tài sản của khách hàng được quản lý.