Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài khoản chứng khoán

Tài khoản chứng khoán là tài khoản mà cá nhân hay tổ chức mở tại một công ty chứng khoán được nhà nước cấp phép. Nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng mở tài khoản tại công ty chứng khoán, trong đó qui định các điều khoản sử dụng cũng như các sản phẩm tài chính mà nhà đâu tư mong muốn như cổ phiếu cơ sở, vay ký quỹ, hay phái sinh. 

Khi mở tài khoản chứng khoán, nhà đầu tư cũng sẽ mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán VSD. 

Sau khi tài khoản giao dịch chứng khoán được mở, nhà đầu tư sẽ chuyển tiền và bắt đầu thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán.

Công ty chứng khoán này sẽ thay mặt nhà đầu tư để đẩy các lệnh lên trên các sàn giao dịch và sàn giao dịch sẽ thực hiện giao dịch như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ ETF. 

Mặc dù công ty chứng khoán là người thực hiện giao dịch nhưng tài sản trong tài khoản vẫn thuộc về nhà đầu tư và khấu trừ và khai thuế cho nhà đầu tư liên quan đến giao dịch bán. 

Ngày nay, các công ty chứng khoán khác nhau có thể cung cấp nhiều loại tài sản tài chính khác nhau.  Tuy nhiên, mức phí đi kèm có thể dao động cao hay thấp tùy thuộc vào các gói dịch vụ hay sản phẩm tài chính được cung cấp. Thông thường, mức phí môi giới nằm trong mức 0.15% đến 0.5% cho trên giá trị mua bán.