Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản lý chủ động

Quản lý chủ động đề cập đến việc một nhà đầu tư, một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp hay một nhóm chuyên gia đang theo dõi hiệu suất của một danh mục đầu tư và đưa ra các quyết định mua, bán hay nắm giữu đối với tài sản.

Mục tiêu của một nhà quản lý chủ động là kiếm được lợi nhuận vượt trội so với hiệu suất của thị trường, quản lý rủi ro, giảm chi trả thuế và tăng thu nhập hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để đầu tư.

Một nhà quản lý chủ động luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu bằng cách chủ động phân tích, nghiên cứu và dự báo đầu tư, cũng như dựa trên những phán đoán và kinh nghiệm trong việc đưa ra quyết định mua và bán tài sản.

Tuy nhiên, các nhà quản lý chủ động thường không ủng hộ giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH).

Nếu thị trường là hiệu quả, thì nhà đầu tư sẽ không thể đánh bại thị trường vì tất cả thông tin công khai đã được đưa vào giá cổ phiếu.

Do đó nhà đầu tư sẽ không thể kiếm lợi bằng cách kinh doanh chênh lệch giá nếu thị trường là hiệu quả.