Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ hoán đổi danh mục trái phiếu

Quỹ hoán đổi danh mục trái phiếu (Bond ETF) là một loại quỹ hoán đổi danh mục (ETF) mô phỏng những biến động của các bộ chỉ số trái phiếu như: trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các trái phiếu có khả năng sinh lời cao…

ETF trái phiếu được quản lý và giao dịch thụ động, tương tự như ETF cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn.

Điều này giúp thúc đẩy sự ổn định của thị trường bằng cách bổ sung tính thanh khoản và tính minh bạch trong thời gian căng thẳng.