Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ trái phiếu

Quỹ trái phiếu (Bond Fund) là một quỹ tương hỗ chỉ đầu tư vào trái phiếu. Quỹ trái phiếu có thể đầu tư vào các trái phiếu do chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp hay tổ chức quốc tế phát hành.

Quỹ trái phiếu có mức rủi ro thấp hơn so với quỹ cổ phiếu, nhưng cũng có mức sinh lời thấp hơn. Quỹ trái phiếu thường phù hợp với những nhà đầu tư có nhu cầu bảo toàn vốn và thu nhập ổn định.

Đối với nhiều nhà đầu tư, quỹ trái phiếu là một cách đầu tư vào trái phiếu hiệu quả hơn là mua chứng khoán trái phiếu riêng lẻ.

Không giống như chứng khoán trái phiếu riêng lẻ, quỹ trái phiếu không có ngày đáo hạn để hoàn trả tiền gốc, do đó số tiền gốc đầu tư có thể dao động theo thời gian.

Ngoài ra, các nhà đầu tư còn gián tiếp tham gia vào tiền lãi được trả từ trái phiếu cơ sở trong quỹ tương hỗ.

Các khoản thanh toán lãi được thực hiện hàng tháng và phản ánh sự kết hợp của tất cả các trái phiếu khác nhau trong quỹ, điều đó có nghĩa là việc phân bổ thu nhập từ lãi sẽ thay đổi hàng tháng.