Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ tương hỗ

Quỹ tương hỗ (Mutual funds) là một công cụ tài chính được hình thành từ số tiền thu được từ nhiều nhà đầu tư để đầu tư vào một hoặc nhiều loại tài sản như chứng khoán, ví dụ cổ phiếu và trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản khác. Mục tiêu của quỹ tương hỗ là tạo ra cơ hội đầu tư cho những người không có kiến thức hoặc thời gian để quản lý danh mục đầu tư của họ một cách chuyên nghiệp. Quỹ tương hỗ huy động tiền bằng cách phát hành cổ phiếu. Khi tham gia quỹ tương hỗ, nhà đầu tư cũng cần đóng các loại lệ phí gồm phí cổ đông và phí hoạt động hàng năm.

Các quỹ tương hỗ được điều hành bởi các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp, những người này phân bổ tài sản của quỹ và cố gắng tạo ra lợi nhuận hoặc thu nhập trên phần vốn cho các nhà đầu tư của quỹ. Danh mục đầu tư của quỹ tương hỗ được cấu trúc và duy trì để phù hợp với các mục tiêu đầu tư được nêu trong bản cáo bạch của quỹ đã công bố cho nhà đầu tư.

Các quỹ tương hỗ hàng đầu thế giới bao gồm Vanguard, BlackRock, JPMorgan Chase,...