Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ủy ban quản lý tài sản

Ủy ban quản lý tài sản (Asset-Liability Committee - ALCO), còn được gọi - quản lý thặng dư, là một nhóm các quản lý cấp cao của một tổ chức tài chính, như một ngân hàng hoặc một công ty bảo hiểm.

Các nhà quản lý này có trách nhiệm quản lý rủi ro tài sản và nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của các công ty giúp làm cho giá cổ phiếu tăng lên.

Mục tiêu của ALCO là đảm bảo tổ chức có đủ vốn, lãi suất và thanh khoản để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà đầu tư, nhà điều hành và cơ quan quản lý.

ALCO thường xem xét các chỉ số như tỷ lệ vốn, tỷ lệ nợ vay, tỷ lệ thanh toán, tỷ lệ phù hợp kỳ hạn, nhạy cảm lãi suất để đánh giá mức độ rủi ro và hiệu quả của chiến lược tài chính.